Konkurs Facebook

Regulamin konkursu | Wygraj lampę do paznokci | MAGBOSS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, NIP: 954-273-84-51 REGON: 242985103 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000426772.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest MAGBOSS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, NIP: 954-273-84-51 REGON: 242985103 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000426772.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Tanie-zakupypl-103255224369176 (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage. 4.

4. Konkurs trwa od 13.03.2021 r. do 26.03.2021 r. do godziny: 23:59

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 29.03.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega: dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wygrać.

2. W konkursie zostanie wybranych 1 (liczba) zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze które ich zdaniem są

najbardziej kreatywne w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem postu na Fanpage.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: Lampa https://tanie-zakupy.pl/lampa-nail-dopaznokci-sun-1-uv-led-48w,p,pl,51613.html

2. Nagrodę można odebrać osobiście w Magboss Sp z o.o. S.K. Strobów 47A, 96-100 Skierniewice

3. Nagrodę zostanie wysłana na adres wskazany przez zwycięsce poprzez prywatną wiadomość lub można ją odebrać osobiście nie później niż do dnia 31.03.2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Obowiązek informacyjny RODO

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest MAGBOSS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Batalionu AK „Karpaty” 3/11, NIP: 954-273-84-51 REGON: 242985103 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000426772.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagrody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail, c) w przypadku zwycięzców: także adres zamieszkania i telefon

5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: info@taniezakupy.pl

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: lyskawakrotoszyn@gmail.com

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane zwycięzcy nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane.

Zmodyfikowano: 2021-03-13 00:12:22